Kompaniýanyň tertibi

Zawod görnüşi

2011 2011.03-nji ýylda,“Guangdong Kingrun Technology Corporation Limited”, Hytaýyň Dongguan şäheriniň Hengli şäherçesinde ökde hünärmen hökmünde döredildi.

2012.06-njy ýylda,Kingrun henizem Dongguanda ýerleşýän 4000 inedördül metrlik desgada Kiaotou şäherine göçdi.

2017.06-njy ýylda, Kingrun Hytaýyň ikinji geňeş bazarynda, bir Stocka nomerinde hasaba alyndy.871618.

2022.06-njy ýylda,Kingrun satyn alnan ýer we iş jaýy bilen Zhuhai şäheriniň Hongqi şäherine göçdi.

Bu aralykda, eýeçilik “Shanxi Jinyi Energy Investment Corporate Corporation Limited” -e geçirildi we umumy maýa goýum 3,500,000 ABŞ dollaryna çenli ýokarlandy.

Statistik taýdan Kingrun 200 işgäri, 8 orta we uly göwrümli guýma maşynlaryny, Dogan we LGMazak ýaly 60 CNC, emdirme liniýasy, reňk çyzgysy, gurnama liniýasy we her dürli kömekçi we synag enjamlaryny ösdürdi.

Kingrun, belli bir usulymyz we zähmetimiz bilen öl kasting pudagynda berk dur.

Biz näme edýäris

Gaplamak

Kingrun köp pudaklarda giňden ulanylýan takyk guýma komponentleriniň köp görnüşini üpjün edýän ajaýyp örtük kastoryna öwrüldi.

Taýýar guýma bölekleriniň ygtybarly hilini üpjün etmek üçin Kingrun öýde gurallary dizaýn etmek, guýma guýmak, arassalamak, polatlamak, CNC gaýtadan işlemek, emdirmek, Chrome örtük, Poroşok örtük, QC gözden geçirmek we jemleýji gurnama we ş.m. öz içine alýan ähli amallary ýerine ýetirýär. Potensialyň doly diapazony, prosesiň her ädimine gözegçilik etmäge we ylalaşylan hil boýunça müşderiniň PO-ny wagtynda ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Kingrun Demirgazyk Amerikada we Europeewropada awtoulag, aragatnaşyk we yşyklandyryş we ş.m. pudaklaryna hyzmat edýär.Müşderiler esasan Grammatika, Volkswagen, BYD, Jabil, Benchmark, Dragonwave, COMSovereign we ş.m.

Gözleg we gözleg merkezi

In Engineeringenerçilik topary, kastingde 20 ýyldan gowrak tejribe toplady.

OEM we ODM üçin gural we guýma önümçiliginde 12 ýyllyk tejribe.

Täze guýma maşynlary (LK) we CNC (LGMazak) ýokary takyk bölekleri öndürýärler.

CMM, Spektrometr, rentgen we ş.m. synag enjamlarynyň doly toplumy.

Arassalaýyş liniýasynyň doly toplumy, emdirmek çyzygy, reňk çyzgysy we gurnama çyzygy.

Hil kepilligi

Hil kepilligi 19

● IATF 16949: 2016 Hil dolandyryş ulgamy kepillendirildi
● ISO 14001: 2015 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy kepillendirildi
● ISO 9001: 2015 Hil dolandyryş ulgamy kepillendirildi
● Altyburç 3D koordinat ölçeg enjamy.
● rentgen şöhleleri.
● Spektrometr, gatylygy barlaýjy, faceerüsti gödeklik synagy we profil proýektory.
Ens Dykyzlygy gözegçilik, mikro gurluş derňewi.
Air Howada we suwuň aşagynda işleýän synag maşynlary.
● Elektrostatik poroşok galyňlygy barlaýjy, gözenek synagy.
● Ultrases kir ýuwýan maşyn we arassaçylyk derňewi.

Müşderilerimiz

Kingrun Awtoulag, aragatnaşyk, elektronika we ş.m. pudaklarynda müşderilere alýumin ýokary basyşly guýma önümleri berýär.Häzirki wagtda köp sanly meşhur halkara müşderilerine hyzmat edýändigimize buýsanýarys.Aşakda gysgaça göz aýlaň.

ýuwmak (1)
ýuwmak (2)
ýuwmak (3)
ýuwmak (4)
ýuwmak (5)
ýuwmak (6)