Pese gaçmagy

Pese gaçmagy guýma bölekleriniň ýüzüni düýpli arassalamaga gönükdirilendir.Sowadyjy ýag ýa-da beýleki sowadyjy serişde guýma, arassalamak we CNC amallary wagtynda ulanylýar, şondan soň guýulýan ýer ýag, pos, poslama we ş.m. hapa zatlar bilen ýapyşýar.Ikinji derejeli örtük işleri üçin doly taýýarlyk görmek üçin Kingrun doly arassalaýjy we peselýän liniýa satyn aldy.Bu amal himiki täsirleşme nukdaýnazaryndan zyýan bermeýär we gereksiz himiki serişdeleri aýyrmagyň örän ýokary netijeliligi bilen adaty howada işläp biler.

Daş görnüşi Aç-açan.
PH 7-7.5
Aýratyn agyrlyk güýji 1.098
Arza Alýumin garyndysynyň ähli görnüşleri.
Amal Zaýalanan guýmalar → Siňmek → Küýze → Gysylan howa kesilmegi → Howa gury
Pese gaçýan çyzyk
11