Poroşok örtük

Boýag çyzyklary

Poroşok pürküji tingiwopis, dürli açyk howa şertlerinden guýulýan esaslardan we örtüklerden diri galmak üçin berk goralýan ýeri gazanmak üçin guýma pudagynda esasy bejergidir.Kastorlaryň köpüsi, ukyplylygy we daşky gurşaw aladalary sebäpli poroşok reňkini çykarýarlar.Munuň tersine, Kingrun öz surat çyzgymyzy gurmak mümkinçiligini saýlaýar.Munuň artykmaçlygy äşgärdir.Çalt hereket, durnukly çykyş, ygtybarly mukdar we dolandyrylýan netijelilik.Awtomatiki aýlaw çyzygyndan başga-da, çörek şkafy diýlip atlandyrylýan iki sany kiçi boýag şkafymyz bar, bu ýerde nusgalar we ownuk partiýa önümleri gysga wagtda boýalýar.Suratkeş 13 ýyl dükanda işleýär we surat elmydama çalt we aňsat bolýar.

Islendik boýag we boýalan ýüz üçin berk synaglar geçirilýär.

Boýagyň galyňlygy: 60-120um

Weýran ediji synag

Galyňlyk synagy

Ossalpyldawuk synag

Kesiş synagy

Egilmek synagy

Gatylyk synagy

Poslama synagy

Iş taşlaýyş synagy

Aşgazan synagy

Duz synagy

Müşderi spes.tegmiller, az pürküji we pürküji hakda elmydama doly ýerine ýetirilýär.

Içindäki elektro-statik poroşok örtügi.

Surfaceerüsti örtükden öňki hammamlar: gyzgyn peselýän, ionlaşdyrylan suw, hrom örtük.

Specialörite önümlerimiz üçin ýaraglary pürkýän ýörite tehnologiýa.

Dürli RAL bilen boýag bilen goralýan (maskaly) önümleriň çeýe örtük çözgütlerikodlary we aýratynlyklary.

Doly awtomatiki ýokary tehnologiýaly konweýer zolagy, ähli proses parametrleri berk gözegçilikde saklanýar.

Tingiwopis çyzygy