Habarlar

 • Batareýany berkitmek üçin iň gowy material haýsy?

  Batareýany berkitmek üçin iň gowy material haýsy?

  Tehnologiýa öňe gitmegi bilen, tygşytly we ygtybarly energiýa saklaýyş çözgütlerine isleg hiç wagt beýle bolmandy.Bu energiýa saklaýyş ulgamlarynyň iň möhüm bölegi, batareýalary goramakda we iň amatly işlemegini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýan batareýany berkitmekdir.W ...
  Koprak oka
 • Dökümiň ​​takyklygy näme?

  Dökümiň ​​takyklygy näme?

  Precokary takyklyk guýma önümçilik pudagynda çylşyrymly we çylşyrymly metal bölekleriniň önümçiliginde möhüm rol oýnaýar.Bu ösen önümçilik usuly, ýokary basyş astynda eritilen metaldan polat galypyna sanjymy öz içine alýar....
  Koprak oka
 • Dünýä derejesindäki öndürilen önümleriň global üpjün edijisi-Alýuminiý guýma guýma

  Dünýä derejesindäki öndürilen önümleriň global üpjün edijisi-Alýuminiý guýma guýma

  “Kingrun” awtoulag, telekommunikasiýa, tehnika, elektrik, energiýa, aerokosmos, suwasty gämi we başgalar ýaly köp sanly pudak üçin ýokary hilli adaty guýma bölekleri we bölekleri bilen üpjün edýär.Ölüm guýma maşynlarymyz 400-den 1650 metre çenli, öndürip bileris ...
  Koprak oka
 • Alýumin zynjyry näme?

  Alýumin zynjyry näme?

  Döküm alýumin zynjyrlary, berkligi, berkligi we köp taraplylygy sebäpli köp sanly programma üçin meşhur saýlawdyr.Bu gabawlar, köplenç gorag we ygtybarlylyk zerur bolan elektronika, telekommunikasiýa we awtoulag ýaly pudaklarda ulanylýar.K ...
  Koprak oka
 • MWC Las Wegas 2024-de Kingrun tehnologiýasyna baryp görüň

  MWC Las Wegas 2024-de Kingrun tehnologiýasyna baryp görüň

  MWC Demirgazyk Amerika 2024-nji ýyla çenli Las Wegasda galmak üçin MWC Las Wegas 2024-de Kingruna baryp görmäge hoş geldiňiz!“Mobile World Congress”, GSMA tarapyndan gurnalan ykjam senagat üçin konferensiýa.MWC Las Wegas dünýädäki iň uly birikme çäresidir, şonuň üçin bu ýerde sergilenýär ...
  Koprak oka
 • Lighteňil komponentler üçin “Die Casting” bölekleriniň artykmaçlyklary

  Lighteňil komponentleri öndürmek barada aýdylanda, ýokary hilli, çydamly bölekleri öndürmegiň usulydyr.“Die casting” ýeňil komponent öndürmek üçin birnäçe peýdany hödürleýär, bu bolsa awtoulag, aerokosmos we elektronika ýaly pudaklarda meşhur saýlanýar....
  Koprak oka
 • Kingrun Die Casting öndürijisinden CNC enjamlaşdyryş hyzmatlary

  Kingrun Die Casting öndürijisinden CNC enjamlaşdyryş hyzmatlary

  CNC Machining näme?CNC, ýa-da kompýuter san gözegçiligi, metaldan ýa-da plastmassa ätiýaçlyklaryndan dizaýn emele getirmek üçin awtomatlaşdyrylan, ýokary tizlikli kesiş gurallaryny ulanýan giňden ulanylýan önümçilik prosesi.Adaty CNC maşynlaryna 3 ok, 4 ok we 5 ok degirmen maşynlary, tornalar girýär.Maşynlar m ...
  Koprak oka
 • Alýumin öl guýma ýaýlarynyň awtoulag pudagynda ähmiýeti

  Alýumin öl guýma ýaýlarynyň awtoulag pudagynda ähmiýeti

  Awtoulag pudagy yzygiderli ösýär, öndürijiler has ýeňil, ýangyç tygşytlaýan we has çydamly ulag öndürmäge çalyşýarlar.Bu maksatlara ýetmekde möhüm rol oýnaýan möhüm komponentleriň biri, alýuminiý guýulýan ýaý.Bu innowasiýa bölegi görkezme ...
  Koprak oka
 • Alýuminiý guýulýan dogry Heatsink Die nädip saýlamaly

  Alýuminiý guýulýan dogry Heatsink Die nädip saýlamaly

  Tehnologiýa ösmegi bilen ýokary öndürijilikli elektron enjamlaryna isleg artýar.Bu, mikroçipler ýaly elektron bölekleriň amatly iş temperaturasynda galmagyny üpjün etmek üçin netijeli sowadyş çözgütlerine zerurlygyň artmagyna sebäp boldy.Şeýle sowadyjy çözgütleriň biri ...
  Koprak oka
 • Specialöriteleşdirilen programmalar üçin “Custom Die Casting” alýumin zynjyryny dizaýn etmek

  Specialöriteleşdirilen programmalar üçin “Custom Die Casting” alýumin zynjyryny dizaýn etmek

  “Die casting” alýumin zynjyry awtoulag, aerokosmos we elektronika ýaly köp pudakda möhüm elementdir.Bu amal, ýokary basyşda eredilen alýuminiý galyplara sanjymy öz içine alýar, netijede dürli programmalarda ulanyp boljak güýçli we çydamly ýaý.Ke ...
  Koprak oka
 • Die Cast alýuminiý goşundylarynyň peýdalaryny öwrenmek

  Die Cast alýuminiý goşundylarynyň peýdalaryny öwrenmek

  Die guýma alýumin zynjyrlary önümçilik pudagynda barha meşhur bolýar we gowy sebäp bilen.Bu çydamly we köptaraply berkitmeler, dürli amaly programmalar üçin iň esasy saýlamaga öwürýän köp sanly peýdany hödürleýär.Saýlamak meselesinde çydamlylyk esasy faktor ...
  Koprak oka
 • Dogry takyk alýumin guýma bölekleri üpjün edijini nädip saýlamaly

  Dogry takyk alýumin guýma bölekleri üpjün edijini nädip saýlamaly

  Qualityokary hilli, çylşyrymly bölekleri öndürmek barada aýdylanda, takyk alýuminiý guýma köp pudaklarda göz öňünde tutulýan usuldyr.Takyk alýuminiý guýmak prosesi, berk çydamlylyk, çylşyrymly geometriýa we tekiz görnüşli bölekleri döretmek üçin eredilen alýumini galypda guýmagy öz içine alýar.Th ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3